АГЕНЦИЯ АНОНС - младежки международни програми

ПРОИЗВОДСТВЕН ПЕРСОНАЛ

 

ОПИСАНИЕ

ПЕРСОНАЛ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ФАБРИКА В ДЪБЛИН:

 

Ние набираме работници за наш клиент в Дъблин който търси хора желаещи да работят с храна, които са здави и не се страхуват от физически труд. Хора които имат желание да работят дългосрочно, и да се развиват в индустрията, в същото време изграждайки кариера.

Нашия клиент търси хора с английски език(минимум Б1), които:

- споделят тяхната визия;

- искат да се учат и имат добра работна етика;

- развиват своите спосоибности и умения;

- нямат проблем с физическия труд;

- държат на качествената работата, чистотата;

- държат на високя стандарт и хигиената и имат умения при съблюдаването на правилата за хигиена и чистота на работното място;

Нямат проблем с ранното ставане и работата рано сутринта (смяните във фабриката започват в 5 сутринта като ще трябва да ставате в 3-3,30 за да стигнете на работното си място на време;

- са съгласни да произвеждат хранителни продукти за търговската мрежа на Ирландия; 

- нямат проблем в работата с различни националности, и са готови да работят в екип;

 

Ако имате качествата споменати до тук и желаете да работите за нашия клиент, свържете се с нас и изпратете своята автобиография - CV!
 

ЗАПЛАЩАНЕ

Началната часова ставка започва от 12.10 euro на час;
Работниците, които придобиват допълнителни умения и способности биват промотирани и техните заплати се увеличават съобразно позицията и отговорностите, които заемат;

За извънреден труд (когато работите над 39 часа на седмица) получавате 50% допълнително заплащане за работните часове;
За Неделя се плаща допълнителна сума за всеки изработен час;
За повече информация се свържете с офиса ни на 02 944 92 80

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОПИСАНИЕ

Когато започнете работа в компанията ще се научите как да правите крайния продукт от различни съставки, на възможно най-висок стандарт и хигиена! Ще работите на пълен работен ден (39 часа). От вас ще се очаква гъвкавост, скорост и качество на работа защото това очаква крайния потребител!

В някои седмици или дни ще се очаква да останете на работа по-дълго време с цел да се изпълнят поръчките за деня и за това ще получите възнаграждение за извънреден труд. 
Като част от задълженията, ще се очаква от Вас да работите в неделя. Имате право на 2 почивни дни, но те може да бъдат разпокъсани в седмицата съобразно нуждите на фабриката. За труда ви в неделя се заплаща допълнително часово възнаграждения като добавка върху основното ви възнаграждение (това е сума на час в допълнение към основната часова ставка от 12,10 евро)!

 

При успешна селекция и потвърждение ще ви бъде предложен Ирландски трудов договор с Ирландска трудова борса/агенция;
Ще ви се предложи транспорт от и до работното място;
Ще ви се предложи жилищно настаняване;

 

Agency employment

ЖИЛИЩНО НАСТАНЯВАНЕ:

Агенцията може да ви предложи жилищно настаняване ако такова е необходимо! Квартирите се намират приблизително на около 30 до 60 мин от работното място.

За стая в споделена къща или апартамент ще плащате наем, и преди да бъдете настанени трябва да се съгласите с това, че агенцията ще удържа от заплатата ви наемната цена за квартирата от вашата седмична заплата;

Наемът ще ви струва от 70 и може да стигне до 95 евро на седмица, като в тази цена е включена консумацията на ток, вода, газ, и/или керосин. 

Цената на наема зависи от локацията и условията (цената за наем на имота) които получавате. Специална клауза: В случай на преразход за консумативи (ток, керосин, газ) особено през зимните месеци за отопление на вашия дом е възможно да се извърши допълнителна удръжка за акумулираната консумация и вие се съгласявате на това в самото начало.

Квартирите на агенцията са обзаведени и имат интернет! Агенцията не предоставя чаршафи, завивки и възглавници за леглата! 

Вие получавате стая в къща или апартамент и споделяте баня, тоалетна, кухня  и всички общи части с други наематели; 

Работната позиция и жилищното настаняване са две тотално отделни неща. Никой не е задължен да използва настаняването на агенцията за да започне работа. Ние приемаме всеки кандидат, който има свое настаняване. Всеки нуждаещ се от квартира, който работи за агенцията има право да се възползва от изградената база ако има такава нужда и разбира се ако има в наличност! 

Жилищното настаняване се отдава на месечна база и затова се изисква 1 месец предизвестие за освобождаване на квартирата!

 

 

В допълнение, при нанасяне в квартира на агенцията се удържа от заплатата ви депозит за квартирата, който ви се възтановява обратно при коректното освобождаване и ако стаята е върната в добър чист вид! 

 

ТРАНСПОРТ:

Агенцията осигурява транспорт от и до работното място. Ако можете да шофирате и имате чисто шофьорско досие - агенцията може да ви предостави автомобил. Агенцията покрива всички разноски за застраховка, и разумна подръжка, но вие плащате разноските за гориво. Към Юни разходите за гориво възлизат на 28 евро на седмица.

Никой не е длъжен да използва транспорт осигурен от агенцията. Имате право да използвате собствен превоз, публичен или градски транспорт. Транспорта на агенцията се ползва на седмична база и не се смята на базата на дни или часове! За прекратяването на превоза от и до работно място се изисква една седмица предизвестие. 

 

ТРУДОВ ДОГОВОР:

Ще работите на трудов договор с агенцията, която гарантира навременно и коректно изплащане на вашето седмично възнаграждение. Всеки петък ще получавате фиш за изработеното и удъжките.

 

 

Title

GENERAL OPERATIVES FOR A FOOD PLANTS BASED IN DUBLIN:

We are recruiting employees for clients based in Dublin who are interested to work in food production, who also have what it takes to work hard and to develop(up-skill) a career in this industry.

Our clients are looking for someone who shares their vision, wants to learn about their company traditions and to basically work hard and to the highest possible standard.  

 

If you have what it takes to work in a fast working  environment do get in touch with us by submitting your CV!

Salary

Starting minimum wage at 12.10 euro per hour ;
There is opportunities in the factory which allow you to upskill and gain higher pay for more skills; Overtime rates and extra hours are availalbe for the right workers!

Location

  Dublin, Ireland

Job Information

The company  requires:
-        Good working ethics
-        To work on a very early shift (the factory begins its production at 5 am with shifts at 6 and 8 am)
-        WORKING HOURS:

In the company, you will learn to make final products from various ingredients to a high standard and hygine! You will work full time (39 hours minimum) . We will expect from you flexibility, speed and quality because this is what the clients of the factory expect!
In some weeks or days you will be expected to stay longer in order to fulfill the orders and for this you will be paid extra (overtime - 1,5 from your basic rate).
We will require you to work on Sundays as well. For this the basic rate and overtime rate are different and much higher! 

Job Specification

1. Preparation of various food products for the food chain stores accross Ireland;
2. Hygiene awareness
4. Willing to work in a team environment.

The agency/company offers:
Agency employment contract;
Transportation where possible;
Accommodation locally where possible.

Agency employment

ACCOMMODATION:

The agency can provide accommodation to you if required, which will be approximately between 30 and 60 min from the factory. 

For the accommodation you will have to pay rent, and you have to agree that the agency will be deducting the rent from your weekly salary;

The rent will cost you from 70 euros and upto 95 euros with utilities included in the price. 

The price of the rent depends on the location and the conditions(the price of the property) which you will get. In the event of overspending in the winter months(such as gas, kerosine ect) you will consent for extra deductions for heating your home.

The agency accommodation is furnished and has broadband, but we do not provide sheets, cover and pollows for the beds

You get a room in a house or apartment and you share the bathroom, toilet, kitchen and common areas with other tenants; 

The job and the accommodation are two totally separte things. Nobody is obliged to use agency accommodation. Anyone is welcome to use our accommodation if such is the need and if there is availability. 

 

Our agency accommmodation is rented on month to month basis.

We require 1 months notice to quit!

Furtheromore, when moving in the agency accommodation we will be deduction a deposit for the accommodation, which will be paid back to you when you leave and if  the room is returned in good, clean manner! 

 

TRANSPORT:

The agency can offer transport to and from work. If you are able to drive and you have clean driving record - we can offer you company car. The agency covers the insurance, resonable maintenance but you have to pay your own gas to get to work. As of June the total cost for gas to get to work comes out at 28 euros per week.

Nobody is obliged to use the agency transport. You have the right to use your own car, bus, public transport etc. Our agency tansport is book an a week by week basis. If you cancel you pick up we require 1 week notice. 

 

EMPLOYMENT CONTRACT:

You will be working on an employment contract with the agency, which gurantees timely and correct wage payment every week. On every Friday you get your payslip, which gives you all taxed and deductions.

 

Apply now 
Please send your CV/candidates for Ireland to: mn@now-hiring.co.uk or to info@now-hiring.co.uk

 

Title

GENERAL OPERATIVES FOR A FOOD PLANTS BASED IN DUBLIN:

We are recruiting employees for clients based in Dublin who are interested to work in food production, who also have what it takes to work hard and to develop(up-skill) a career in this industry.

Our clients are looking for someone who shares their vision, wants to learn about their company traditions and to basically work hard and to the highest possible standard.  

 

If you have what it takes to work in a fast working  environment do get in touch with us by submitting your CV!

Salary

Starting minimum wage at 12.10 euro per hour ;
There is opportunities in the factory which allow you to upskill and gain higher pay for more skills; Overtime rates and extra hours are availalbe for the right workers!

Location

  Dublin, Ireland

Job Information

The company  requires:
-        Good working ethics
-        To work on a very early shift (the factory begins its production at 5 am with shifts at 6 and 8 am)
-        WORKING HOURS:

In the company, you will learn to make final products from various ingredients to a high standard and hygine! You will work full time (39 hours minimum) . We will expect from you flexibility, speed and quality because this is what the clients of the factory expect!
In some weeks or days you will be expected to stay longer in order to fulfill the orders and for this you will be paid extra (overtime - 1,5 from your basic rate).
We will require you to work on Sundays as well. For this the basic rate and overtime rate are different and much higher! 

Job Specification

1. Preparation of various food products for the food chain stores accross Ireland;
2. Hygiene awareness
4. Willing to work in a team environment.

The agency/company offers:
Agency employment contract;
Transportation where possible;
Accommodation locally where possible.

Agency employment

ACCOMMODATION:

The agency can provide accommodation to you if required, which will be approximately between 30 and 60 min from the factory. 

For the accommodation you will have to pay rent, and you have to agree that the agency will be deducting the rent from your weekly salary;

The rent will cost you from 70 euros and upto 95 euros with utilities included in the price. 

The price of the rent depends on the location and the conditions(the price of the property) which you will get. In the event of overspending in the winter months(such as gas, kerosine ect) you will consent for extra deductions for heating your home.

The agency accommodation is furnished and has broadband, but we do not provide sheets, cover and pollows for the beds

You get a room in a house or apartment and you share the bathroom, toilet, kitchen and common areas with other tenants; 

The job and the accommodation are two totally separte things. Nobody is obliged to use agency accommodation. Anyone is welcome to use our accommodation if such is the need and if there is availability.